24"x833ft Roll - 6238 No Peekin Gift Wrap (Reversible)